Kanał Wyżej
Przedmiot działalności
Tresc
Zgodnie z § 4 Statutu przedmiotem działalności Zarządu Cmentarzy Komunalnych jest w szczególności:
- zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi m. st. Warszawy, w tym: przyjmowanie zwłok i szczątków ludzkich do pochowania, prowadzenie ewidencji pochowań, prowadzenie domów przedpogrzebowych, przechowalni zwłok i urn z prochami oraz wykonywanie spopielenia zwłok i ich szczątków, ustalanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania cmentarzy, ustalanie i pobieranie opłat za korzystanie z mienia cmentarzy komunalnych, organizowanie i nadzór nad komunikacją wewnątrz cmentarzy, handlem, usługami i parkingami na terenach przycmentarnych (w liniach rozgraniczających cmentarzy), utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenach cmentarzy, zabezpieczenie mienia cmentarzy poprzez organizowanie ochrony urządzeń i terenów cmentarzy, zarządzanie mieniem m. st. Warszawy będącym we władaniu Zarządu,
- analizowanie potrzeb rozwojowych w zakresie budowania i rozbudowy cmentarzy komunalnych i obiektów cmentarnych oraz wnioskowanie o ich realizację;
- realizacja inwestycji z zakresu cmentarnictwa powierzonych Zarządowi na podstawie planów inwestycyjnych m. st. Warszawy, a także inwestycji finansowanych ze środków własnych Zarządu;
- realizacja zadań powierzonych w zakresie prowadzenia remontów i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, a także innych grobów i bezpośredniego ich otoczenia na cmentarzach w m. st. Warszawa;
- realizacja zadań zleconych w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych grobów i ich otoczenia; prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań Zarządu.


Odnosniki
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zarzad-menu/zarzad/


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa