Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy
(Wprowadzone Zarządzeniem Nr 3770/2009 
Prezydenta m. st. Warszawy
z dnia 16 października 2009 r.- załącznik nr 1
)
 

1.        Cmentarzami komunalnymi m.st. Warszawy zarządza Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

2.        Bieżący nadzór nad działalnością Zarządu Cmentarzy Komunalnych sprawuje Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

3.        Prezydent m.st. Warszawy lub osoba upoważniona jest dysponentem miejsc grzebalnych na Cmentarzu Wojskowym oraz w alejach zasłużonych i w kwaterach wydzielonych dla potrzeb m.st. Warszawy na Cmentarzu Komunalnym Północnym i Cmentarzu Komunalnym Południowym z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2.

4.        Kwaterami wydzielonymi dla potrzeb m.st. Warszawy w rozumieniu zarządzenia są miejsca pochówku osób zmarłych zasłużonych dla Polski, zasłużonych dla m.st. Warszawy, kombatantów, więźniów obozów i miejsc zesłania z przyczyn politycznych oraz osób, których działalność była związana z walką o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

5.        Tryb rozpatrywania wniosków w sprawach pochowań w miejscach wskazanych w ust. 3 określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

6.        Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych jest dysponentem miejsc grzebalnych:

1)    na Cmentarzu Komunalnym Północnym i Cmentarzu Komunalnym Południowym z zastrzeżeniem ust. 3;

2)    na Cmentarzu Wojskowym w stosunku do:

a)    grobów urnowych i nisz urnowych w kolumbariach,

b)    miejsca przeznaczonego do rozsypywania popiołów powstałych ze spopielenia zwłok,

c)     grobów tradycyjnych przeznaczonych na pochowanie szczątków z grobów, które z przyczyn technicznych nie mogą być wykorzystane do pochowań tradycyjnych, ale istnieje możliwość wydobycia z nich szczątków,

d)    grobów murowanych odzyskanych w wyniku ekshumacji zwłok lub szczątków.

7.        Prezydent m.st. Warszawy lub osoba upoważniona może oddać do dyspozycji organizacjom lub instytucjom (gestorom), na ich wniosek, miejsca grzebalne lub kwatery na cmentarzach komunalnych (miejsca gestorskie).

8.        Gestorzy dysponują przydzielonymi miejscami grzebalnymi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego zarządzenia.

9.         Gestorzy są zobowiązani do poinformowania o udzieleniu zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego:

1)    Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, gdy miejsce znajduje się na Cmentarzu Wojskowym lub

2)    Zarządu Cmentarzy Komunalnych, gdy miejsce znajduje się na Cmentarzu Komunalnym Północnym lub Cmentarzu Komunalnym Południowym.

10.     Niewykorzystane gestorskie miejsca na groby przechodzą do zasobów cmentarza.

11.     Prezydent m.st. Warszawy lub osoba upoważniona udostępnia osobom żyjącym miejsce grzebalne (miejsce za życia) na Cmentarzu Wojskowym i w kwaterach wydzielonych dla potrzeb m.st. Warszawy na Cmentarzu Komunalnym Północnym i Cmentarzu Komunalnym Południowym na zasadach określonych w załączniku Nr 2 i 3 do zarządzenia.

12.     Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych udostępnia miejsce grzebalne za życia na Cmentarzu Komunalnym Północnym i Cmentarzu Komunalnym Południowym na zasadach określonych w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

13.     Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy ustala Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

14.     Do organizowania ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych uprawnieni są przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzący działalność w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych. Czynności związane z organizacją pogrzebu mogą być również wykonywane przez osoby, które się tego podejmą.

15.     Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania regulaminów, wprowadzonych przez Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

16.     Przyjęcie zwłok lub szczątków do pochowania w istniejącym grobie jest możliwe po ustaleniu, że:

1)    osoba uprawniona do pochowania zmarłego posiada prawo do wskazanego grobu;

2)    brak jest przeszkód formalnych i technicznych do użycia grobu do pochowania i wniesione zostały należne opłaty cmentarne.

17.     Osobiste prawo do grobu posiadają żyjący członkowie rodziny osób pochowanych w grobie, w kolejności określonej ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych dla prawa pochowania zwłok ludzkich.

18.     Groby ziemne, groby murowane pojedyncze, nisze urnowe w kolumbariach i  nisze w katakumbach wymagają wnoszenia opłat określonych w art. 7 ustawy z   dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.). Groby, za które nie wniesiono opłat, mogą być użyte do ponownego pochowania.

19.     Dopuszcza się zagospodarowanie przez osobę posiadającą prawo do grobu, odstępów między grobami na zasadach i za opłatą ustaloną przez Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

20.     Drzewa rosnące na terenie cmentarzy podlegają ochronie i nie mogą być wycinane bez stosownego zezwolenia. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu cmentarza komunalnego jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

21.     Przekształcenie (zmiana rodzaju) grobu ziemnego na grób murowany następuje za zgodą Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

22.     Pogrzeby na cmentarzach komunalnych realizowane są w dniach i godzinach pracy cmentarzy.

23.     Regulaminy cmentarzy komunalnych zawierające postanowienia porządkowe określa i wprowadza do stosowania Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

24.     Regulaminy cmentarzy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach umieszczonych przy wejściach na cmentarze, udostępnia w kancelariach cmentarzy oraz umieszcza na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

 

 
 
Wprowadził Wojciech Pachowicz 18-03-2008
Aktualizujący Wojciech Pachowicz 12-01-2010
Zatwierdzający Wojciech Pachowicz 12-01-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-01-2010
Liczba odwiedzin: 7926
Rejestr zmian