Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

  Drukuj
 

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. W Zarządzie Cmentarzy Komunalnych nabór kandydatów odbywa się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dn. 21 listopada 2008 r.

Ogłoszenia o naborze, są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Składanie aplikacji

  • Aplikacje można składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub przesłać na wskazany adres. W przypadku wysłania dokumentów listownie, terminem wiążącym jest data wpływu aplikacji do Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
  • Aplikacje powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia.
  • Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
  • Brak odręcznego podpisu na CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej lub liście motywacyjnym lub oświadczeniu jest brakiem formalnym, który nie kwalifikuje Kandydata do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  • Z uwagi na częste błędy w oświadczeniach dołączanych do aplikacji zaleca się skorzystanie ze wzoru oświadczenia. »»»wzór oświadczenia
  • Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem referencyjnym naboru oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata.

Wymagane dokumenty

Dokumenty, które potwierdzają wymagania niezbędne określone w treści ogłoszenia o naborze:

Potwierdzenie wykształcenia:

Ø  kopia świadectwa ukończonej szkoły, kopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kopia zaświadczenia o uzyskanym tytule zawodowym.

Potwierdzenie stażu pracy:

Ø  Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawiania w stosunku pracy, zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

Potwierdzenie doświadczenia zawodowego w określonej dziedzinie lub branży:

Ø  Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. Doświadczenie zawodowe jest, zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.

Ø  Dokumentami potwierdzającymi wymagane doświadczenie są: kopie świadectw pracy/zaświadczeń/dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub w przypadku braku informacji o charakterze wykonywanej pracy na świadectwie pracy/zaświadczeniu/dokumencie - podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym (należy przez to również rozumieć podpisany odręcznie list motywacyjny oraz CV) wraz z dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Etap I - ocena formalna dokumentów nadesłanych przez kandydatów

Ø  Po upływie terminu określonego w treści ogłoszenia o naborze dokumenty złożone przez kandydatów są analizowane przez pracownika Działu Organizacji, Kontroli i Kadr pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych określonych w treści ogłoszenia o naborze.

Ø  Czas sporządzenia oceny formalnej uzależniony jest od ilości złożonych aplikacji na dane ogłoszenie.

Ø  Po zakończeniu oceny formalnej Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, są o tym informowani poprzez zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacji, który jest uzależniony od ilości osób spełniających wymagania formalne. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 5-ciu kandydatów kolejnym etapem rekrutacji jest test wiedzy.
W postępowaniach rekrutacyjnych, w których wymagania formalne zostały spełnione przez mniejszą ilość osób niż 5, etap II zostaje pominięty i kandydaci zapraszani są do etapu III.

Etap II – test wiedzy

Ø  Test wiedzy jest testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Ø  Test składa się z minimum 15 pytań z zakresu regulacji prawnych zawartych w treści ogłoszenia oraz ogólnej wiedzy związanej ze stanowiskiem.

Ø  Kandydaci zawiadamiani są przez pracownika Działu Organizacji, Kontroli i Kadr o terminie i miejscu testu pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób.

Ø  Test wiedzy odbywa się tylko w jednym wskazanym terminie.

Ø  W przypadku niestawienia się lub spóźnienia się kandydata na test wiedzy lub niesamodzielnego napisania testu Kierownik Działu Organizacji, Kontroli i Kadr podejmuje decyzję o wykluczeniu go z dalszego etapu naboru.

Ø  Za każdą prawidłową odpowiedź Kandydat otrzymuje 1 punkt.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna

Ø  Do rozmowy kwalifikacyjnej zaprasza się maksymalnie 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy lub wszystkich kandydatów spełniających wymagania formalne w przypadku, gdy do kolejnego etapu rekrutacyjnego zakwalifikowało się mniej niż 5 osób.

Ø  W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną więcej niż 10 kandydatów.

Ø  Na rozmowę kwalifikacyjną Kandydaci zapraszani są przez pracownika Działu Organizacji, Kontroli i Kadr pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób.

Ø  Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w terminie wyznaczonym przez Komisję.

Ø  Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja składająca się z min. 3 członków.

Ø  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powinni wykazać się znajomością regulacji prawnych zawartych w treści ogłoszenia oraz ogólnej wiedzy związanej ze stanowiskiem.

Wynik naboru

Ø  Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana niezwłocznie po zakończeniu naboru przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Ø  Poza informacją zamieszczoną w sposób określony powyżej, pracownik Działu Organizacji, Kontroli i Kadr kontaktuje się telefonicznie z kandydatem wskazanym do zatrudnienia w celu podjęcia dalszych czynności zmierzających do jego zatrudnienia.

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nr ref. Etap Stanowisko Jednostka Dzielnica Termin Informacje
DOK.110.5.2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Inspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich (cmentarnych) Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Wojskowy Brak 06-08-2021 Szczegóły
DOK.110.2.2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich (cmentarnych) Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Komunalny Północny Brak 25-05-2021 Szczegóły
DOK.110.1.2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor ds. finansowo-księgowych Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dział Finansowo-Księgowy Brak 20-05-2021 Szczegóły
DOK.110.13.2020 Archiwum Archiwista Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dział Administracyjno-Gospodarczy Brak 15-12-2020 Szczegóły
DOK.110.12.2020 Archiwum Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Zarząd Cmentarzy Komunalnych Brak 05-11-2020 Szczegóły
DOK.110.11.2020 Archiwum Inspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich (cmentarnych) Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Komunalny Południowy Brak 16-10-2020 Szczegóły
DOK.110.9.2020 Archiwum Inspektor ds. inwestycji i remontów Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dział Inwestycji i Remontów Brak 25-09-2020 Szczegóły
DOK.110.10.2020 Archiwum Inspektor ds. płacowych Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dział Finansowo-Księgowy Brak 22-09-2020 Szczegóły
DOK.110.8.2020 Archiwum Inspektor ds. utrzymania zieleni i porządku Zarzad Cmentarzy Komunalnych - Biuro Brak 21-08-2020 Szczegóły
DOK.110.7(2).2020 Archiwum Inspektor ds nadzoru nad infrastrukturą cmentarza Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Komunalny Północny Brak 18-08-2020 Szczegóły
DOK.110.7(1).2020 Archiwum Inspektor ds. nadzoru nad infrastrukturą cmentarza Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Komunalny Północny Brak 17-07-2020 Szczegóły
DOK.110.7.2020 Archiwum Inspektor ds. nadzoru nad infrastrukturą cmentarza Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Komunalny Północny Brak 30-06-2020 Szczegóły
DOK.110.3(1).2020 Archiwum Inspektor ds. utrzymania zieleni i porządku Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Wojskowy Brak 15-05-2020 Szczegóły
DOK.110.6(1).2020 Archiwum Inspektor ds. płacowych Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dział Finansowo-Księgowy Brak 15-05-2020 Szczegóły
DOK.110.6.2020 Archiwum Inspektor ds. płacowych Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dział Finansowo-Księgowy Brak 03-03-2020 Szczegóły
DOK.110.5.2020 Archiwum Inspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich (cmentarnych) Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Komunalny Północny Brak 28-02-2020 Szczegóły
DOK.110.3.2020 Archiwum Inspektor ds. utrzymania zieleni i porządku Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Wojskowy Brak 28-02-2020 Szczegóły
DOK.110.2.2020 Archiwum Inspektor ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich (cmentarnych) Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Wojskowy Brak 28-02-2020 Szczegóły
DOK.110.4.2020 Archiwum Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dział Organizacji, Kontroli i Kadr Brak 18-02-2020 Szczegóły
DOK.110.1.2020 Archiwum Starszy specjalista ds. organizacji i spraw pracowniczych Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dział Organizacji, Kontroli i Kadr Brak 10-02-2020 Szczegóły
1 2
 
 
Rejestr zmian